НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ АВСАН ХҮНИЙ ТОО, тэтгэмжийн төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан болзол, шалгуур, нөхцөлийг хангасан Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад хууль ёсоор байнга оршин суудаг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн хамрагдах эрхтэй.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-12
7 Эх сурвалж Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0