НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ АВСАН ХҮНИЙ ТОО, тэтгэмжийн төрлөөр

 Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлт (2)

 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2016


Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн халамжийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, HX-2