НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ АВСАН ХҮНИЙ ТОО, тэтгэмжийн төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-01 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2016

Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Нийгмийн халамжийн орлогын жилийн эцсийн тайлан, HX-1