НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН ХҮНИЙ ТОО, төрлөөр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай хүнд тэтгэвэрт ,нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж олгох, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн болон төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг нийгмийн халамж гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-04-30
7 Эх сурвалж Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0