НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН ХҮНИЙ ТОО, төрлөөр, сараар

 Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлт (1)

  •     
  •     

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-09 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-03 ~ 2017-07


Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн халамжийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, HX-2