НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-03 ~ 2017-12

Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн халамжийн орлогын жилийн эцсийн тайлан, HX-1