НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр, сараар

 Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-17 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-03 ~ 2017-10


Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн халамжийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, HX-2