НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭ, төрлөөр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-03 ~ 2018-03

Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн халамжийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, HX-2