Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2016

Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хагас, бүтэн жилийн тайлан, НДС-1.4