ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 10-р бүлэгт заасан Хүн амьд явах эрхийн эсрэг ( Хүнийг алах, Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах, баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, эх нярай хүүхдээ алах, хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох) гэмт хэргүүдийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 10-р бүлэгт заасан Хүн амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт Хүнийг алах, Санаа сэтгэл хүчтэй цочрон давчдаж хүнийг алах, баривчлах, таслан зогсоох хэр хэмжээг хэтрүүлж хүнийг алах, хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх, эх нярай хүүхдээ алах, хүний амь насыг болгоомжгүйгээр хохироох гэмт хэргүүдийг хамруулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-20
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0