МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН, үндсэн ангилалаар, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үндсэн ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.га

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1997 ~ 2016

Эх сурвалж: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР МУ-ын газрын нэгдмэл сан, байгаль орчны зарим үзүүлэлтүүд