Хаах |   Татах  |

Үндсэн ангилал (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.га

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1997 ~ 2016


Эх сурвалж: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР МУ-ын газрын нэгдмэл сан, байгаль орчны зарим үзүүлэлтүүд