ХОХИРОЛ УЧИРСАН ТАЛБАЙ, үндсэн ангиллаар, улсын дүн, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.га

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж га
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-18
7 Эх сурвалж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0