ХОХИРОЛ УЧИРСАН ТАЛБАЙ, үндсэн ангиллаар, улсын дүн, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.га
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР МУ-ын газрын нэгдмэл сан, байгаль орчны зарим үзүүлэлтүүд