Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Улсын дүн (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: га

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-12-02 / Хугацааны давтамж: Жил 1980 ~ 2015

Эх сурвалж: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР МУ-ын газрын нэгдмэл сан, байгаль орчны зарим үзүүлэлтүүд