ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ШИНГЭЭЛТ, ЯЛГАРАЛ, салбараар, үндсэн үзүүлэлтээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Химийн нэгдлүүд (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тн СО2-экв
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-09-21 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2014
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам