АГААРЫН ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУР, станцаар, сараар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймгийн төв, нийслэл (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ℃
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-20 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2019-10
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-10-15 / Хугацааны давтамж: Жил 1999 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ