Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

аймгийн төв (3)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ℃

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-11 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2017-12

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ