САЛХИНЫ ҮНЭМЛЭХҮЙ ИХ ХУРД, станцаар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

аймгийн төв (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: м/сек

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Салхины үнэмлэхүй их хурд
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 )
3 Тооцох аргачлал Байхгүй
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар
5 Хэмжих нэгж м/с
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-17
7 Эх сурвалж Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0