САЛХИНЫ ҮНЭМЛЭХҮЙ ИХ ХУРД, станцаар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

аймгийн төв (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: м/сек
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-20 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2019-10
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ