Хаах |   Татах  |

аймгийн төв (3)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-17 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2017-10


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ