ОЙН САНД УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ, ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГӨ, эх үүсвэрээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-16 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2014

Эх сурвалж: СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ Ойжуулсан газрын талбай