БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНД БҮРТГЭЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ЭЗБТҮАСА-4.0

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Салбар (3)

Бизнес Регистр (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-04-24
7 Эх сурвалж
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0