Хаах |   Татах  |

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-07 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2016

Тайлбар: Нөөц, ашиглалтын хүснэгтийн 2011-2013 оны үр дүнгээр тодотгосон. 2014 оны үзүүлэлт урьдчилсан гүйцэтгэл болно.
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүний хөгжлийн илтгэл