Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршлаар (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-27 / Хугацааны давтамж: Жил 2002 ~ 2014

Тайлбар: Судалгаа хийгдсэн онуудаарЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа