5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН , 1000 амьд төрөлтөд ногдох, жилийн эцсийн байдлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл гэж 1-5 насандаа эндсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-19
7 Эх сурвалж ЭМЯ
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0