Хаах |   Татах  |

Улсын дундаж (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-06-30 / Хугацааны давтамж: Жил 2005 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд