Хаах |   Татах  |

Улсын дундаж (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2013-06-07 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2012

Тайлбар: Түлшний шаталтаас үүсэх нүүрсхүчлийн давхар ислийн ялгаралтын хэмжээгээр тооцов.
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд