Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улсын дундаж (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-10 / Хугацааны давтамж: Жил 2006 ~ 2012

Тайлбар: ОУ-ын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын барьж, тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандын эхийн тоо нэмэгдсэн.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд