Хаах |   Татах  |

Аймаг, нийслэлээр (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-10 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2014

Тайлбар: * Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогын дүнд үндэслэн тодотгол хийв.
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд