5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйс, бүс, байршил, насны бүлэг, эхийн боловсролын түвшин, өрхийн аж байдлын түвшнээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Биеийн жин, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын жишиг хүн амд үндэслэсэн - 2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) 5 хүртэлх насны хүүхдийн хувь
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
(Биеийн жин, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын жишиг хүн амд үндэслэсэн - 2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо) / (5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо) * 100
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-04-16
7 Эх сурвалж
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0