5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйсээр (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-10 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2013

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд