Хаах |   Татах  |

(1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-23 / Хугацааны давтамж: Жил 2005 ~ 2013

Тайлбар: (Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай ЖСАХ
(орчин үеийн эсвэл уламжлалт) хэрэглэж байгаа
(нөхөр/ хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж
болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувь)
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа