Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-23 / Хугацааны давтамж: Жил 2005 ~ 2013

Тайлбар: (Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай ЖСАХ
(орчин үеийн эсвэл уламжлалт) хэрэглэж байгаа
(нөхөр/ хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж
болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувь)Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа