5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Эхийн боловсролын түвшнээр (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2012-11-14
7 Эх сурвалж
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0