18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг/нийслэл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: өрх
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2013 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Аймгаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу тодруулга хийж өөрчлөлт оруулсан болно.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО