Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-11-03
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: Ингэхдээ тухайн (i) ажил мэргэжлээрх цалин хөлстэй ажиллагчдын нийт цалин хөлсний дүнг тэдгээр ажиллагчдын нийт ажилласан цагийн дүнд хувааж тооцсон болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0