МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, нэр төрлийн ангиллаар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нэр төрөл (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Төсвийн зарлага гэж төсөв захирагчийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр батлагдсан төсвөөс хуваарилан, зарцуулах хөрөнгийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, эргэн төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээлийн нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-29
7 Эх сурвалж
Сангийн яам Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0