ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, нэр төрлийн ангиллаар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Орон нутгийн төсвийн зарлагын ангилал (5)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Төсвийн орлого нь тогтворжуулалтын сангийн орлого болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Төсвийн орлого нь тогтворжуулалтын сангийн орлого болон тэнцвэржүүлсэн орлогоос бүрдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-29
7 Эх сурвалж
Сангийн яам, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0