Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барилгын байгууллагын бүлэглэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Барилгын угсралт, их засварын ажлыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг мөнгөн дүнгээр нь бүлэглэж, хувиар илэрхийлсэн дүн
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Барилга байгууламж, объектыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлж, бүлгүүдээр ангилан хувиар тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-07-06
7 Эх сурвалж
ААНБ
Тайлбар
Тайлбар: Барилга угсралт, их засварын ажлыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг бүлэглэн, нийт дүнд эзлэх хувиар тооцсон
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0