Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ашиглалтад оруулсан үндсэн фонд гэдэг нь барилга байгууламж, объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл тухайн барилга объектод зарцуулсан нийт зардлын хэмжээ буюу төсөвт өртөг юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Ашиглалтад оруулсан үндсэн фондыг тайлант хугацаанд ашиглалтад орсон болон тухайн объект баригдаж эхэлснээс хойш ашиглалтад орох хүртэл зарцуулсан нийт барилга угсралт, их засварын ажлын зардлын нийт дүн буюу төсөвт өртгөөр тооцож гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-17
7 Эх сурвалж
Барилга байгууламж, объектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0