Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ус түгээх цэг, ус тээврийн машин болон зөөврийн ус хэрэглэдэг өрхөөр гардаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр гардаг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-05-17
7 Эх сурвалж
Хот, нийтийн үйлчилгээний жилийн мэдээ (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2010 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн 01/165 тоот тушаал)
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0