ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
МУ-ын ЭХ-ийн 11 дүгээр бүлэгт заасан гэмт хэргүүдийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
МУ-ын ЭХ-ийн 11 дүгээр бүлэгт заасан Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол болгоомжгүйгээр учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол болгоомжгүйгээр учруулах, Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах, Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийг хамруулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: ХЗДХЯ-ны 2017 оны Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлагад заасны дагуу 2002 оны МУ-ын Эрүүгийн хуулийн Бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах гэмт хэргийг шинэ Эрүүгийн хуулийн Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг болгон өөрчилсөн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0