ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлэг Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлэг Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт Хулгайлах, дээрэмдэх, залилах, хөрөнгө завших, алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших, бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх, авто тээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүйгээр авч явах, эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах, нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих, болгоомжгүйгээр эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх, мал хулгайлах хэргүүдийг хамруулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0