ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар бүлэг Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 27 дугаар бүлэг Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгт (Төмөр замын хөдлөх бүрэлдхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюултайгаар халдах, Төмөр замын хөдлөх бүрэлдхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд аюул учруулах, Төмөр замын, агаарын, усан замын тээврийн хөдөлгөөнийг ба ашиглалтын аюулгүй байдлын журам зөрчих, Нисэх багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, Осол, зөрчилд өртсөн агаарын хөлгийн бодит хяналтын хэрэгслийг устгах, гэмтээх, Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийг устгаж гэмтээх, нийслэгийн хөдөлгөөнд саад учруулах, Агаарын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд халдах, Агаарын хөлгийг авч зугатаах, Замын байгууламжийн ашиглалт, засварын аюулгүй байдлын журам зөрчих, Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих, Авто тээврийн гэмт хэрэг үйлдсэн жолооч зугтаах хэргүүдийг хамруулж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-07
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: ХЗДХЯ-ны 2017 оны Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлагын дагуу хуучин ЭХ-ийн Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийг шинэ хуулийн Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг болгон өөрчилсөн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0