Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Эмэгтэй хүний нийгэмд эзэлж буй байр суурийг эрэгтэй хүнтэй харьцуулан илэрхийлдэг
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2014 оны 7 сарын 02-ны өдрийн тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2015-06-18
7 Эх сурвалж
ҮСХ: Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан, Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн тайлан, Хүн ам, орон сууцны тооллого, жил бүрийн ҮНО-ын гүйцэтгэл, жил бүрийн ДНБ-ий гүйцэтгэл, улс, аймаг, нийслэлээр БСШУСЯ: Бүх шатны сургуульд суралцагчдын тайлан Дэлхийн банк: Олон улсын өртгийн зэрэгцүүлэлтийн хөтөлбөрийн тайлан
Тайлбар
Тайлбар: Монгол Улсын Их Хурлын 2012 сонгуулийн систем өөрчлөгдсөнөөс холимог системээр явагдсан сонгуулийн дүнгээр, мажоритар системээр явагдсан сонгуулийн дүнгээр аймаг, нийслэлээр тооцов. УИХ-ын гишүүдийн тоо 2012 онд 75 байснаа 2013 онд 76 болж бүрдсэн.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0