Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйсээр (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2012-11-14 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2010
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд