Төлбөрийн тэнцэл

Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны 439/01/86 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08201.7 kb2021-10-1214Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07155.8 kb2021-09-1252Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06168.8 kb2021-08-1143Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05201.5 kb2021-07-1862Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04235.8 kb2021-06-1454Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03228.8 kb2021-05-14110Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03
Төлбөрийн тэнцэл 2021-02226.6 kb2021-04-13220Төлбөрийн тэнцэл 2021-02
Төлбөрийн тэнцэл 2021-01329.9 kb2021-03-14240Төлбөрийн тэнцэл 2021-01