Худалдаа, зочид буудал, нийтийн хоолны салбар

Худалдааны байгууллагууд бөөний эсвэл жижиглэн худалдаа дагнах эсвэл хамтруулах хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын стандарт ангилал(ЭЗБТҮАСА-4.0)-ын дагуу дотоод худалдааны салбар дараахь 3 дэд салбараас бүрдэнэ. Үүнд: 1. Машин, мотоцикль, түлш, шатахууны худалдаа, засвар үйлчилгээ гэсэн дэд салбарт шинэ болон хуучин автомашин мотоциклийн бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, техникийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг шатахууны жижиглэн худалдаа орно. 2. Машин, мотоциклээс бусад барааны бөөний болон комиссын худалдаа- дэд салбарт жижиглэн худалдаа, үйлдвэр, байгууллагын хэрэгцээнд барааг бөөнөөр нийлүүлдэг байгууллага, экспорт, импорт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хамрагдана. 3. Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн барааны засвар үйлчилгээнд хүн ам, гэр ахуйн хэрэгцээнд дэлгүүр, лангуу, үүргийн болон захиалга, дуудлагаар бараа худалдах үйл ажиллагаа орно. Худалдааны нийт борлуулалтад тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтыг оруулах бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрээр тооцно. Цэвэр борлуулалт (электрон худалдааны борлуулалтыг оруулаад)-ыг тооцохдоо нийт борлуулалтаас борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлтийг хасна. Худалдааны нийт үйлдвэрлэлтэд бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаа (хоёрдогч, гуравдагч салбарын үйл ажиллагааны орлого, туслах чанарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого зэрэг)-наас орсон орлого, бусад орлого (үндсэн хөрөнгө худалдсанаас орсон орлого, ногдол ашиг, даатгалын нөхөн төлбөр, валютын ханшийн өөрчлөлтөөс олсон орлого орохгүй)-ыг оруулна. Н ийт цэгийн тоонд тайлант хугацаанд бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн тоо, албан бус секторт хамрагддаг цэг (чингэлэг, түргэн үйлчилгээний цэг, лангуу, гутал засвар, авто засварын газар гэх мэт)-үүдииг хамааруулна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-IV153 kb2022-06-1448Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-IV
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-04153.3 kb2022-06-1363Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-04
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-03153.5 kb2022-05-1297Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-03
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-III152.8 kb2022-05-1287Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I-III
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-02148 kb2022-04-14148Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-02
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* II155.2 kb2022-04-12115Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* II
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2020 оны танилцуулга2.1 mb2022-03-26242Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2020 оны танилцуулга
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I160.6 kb2022-03-14341Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2022* I
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-01148.7 kb2022-03-13181Дотоод худалдааны танилцуулга, 2022-01
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021*159.2 kb2022-02-14178Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021*
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-12157 kb2022-02-14202Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-12
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-11151.7 kb2022-01-12115Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-11
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-11153.2 kb2022-01-12183Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-11
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-10153 kb2021-12-13123Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-10
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-10154.6 kb2021-12-13103Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-10
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-09152.8 kb2021-11-15162Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-09
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-09154.1 kb2021-11-15120Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-09
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-08156.1 kb2021-10-12Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-08
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбар, 2021-08160.5 kb2021-10-12160Зочид буудал, нийтийн хоолны салбар, 2021-08
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-08153.4 kb2021-10-12214Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-08
Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-07165.7 kb2021-09-14228Зочид буудал,нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-07
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-07154.7 kb2021-09-14108Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-07
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-06170.2 kb2021-08-13239Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-06
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-06165.1 kb2021-08-11192Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-06
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-05165.3 kb2021-07-18134Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-05
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-04218.4 kb2021-06-14168Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-03220.5 kb2021-05-14440Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын танилцуулга, 2021-03
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-03203.6 kb2021-05-14207Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-03
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-02202.8 kb2021-04-14377Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-02
Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-01247.5 kb2021-03-14505Дотоод худалдааны танилцуулга, 2021-01
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2019 оны танилцуулга75.6 mb2020-09-181,907Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2018 оны танилцуулга1.9 mb2019-08-222,492Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-2713,182Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-192,075Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга