Үйлдвэрлэгчийн үнэ

Үнийн индекс тодорхой цаг хугацаанд үнийн түвшний өөрчлөлтийг илэрхийлдэг гэдэг бол үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ) нь тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг юм. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцсоноор инфляцийг урьдчилан таамаглах, ДНБ-ийг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэх, Засгийн газар болон бизнесийн байгууллагууд бизнесийн дүн шинжилгээ хийхэд болон төрөл бүрийн индексжүүлэлтэд ашиглана. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцоход тухайн бараа, үйлчилгээний жинг тодорхойлсон, тоо хэмжээ, үнэ болон өртгийн мэдээлэл, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (ISIC), бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн ангилал (CPC)-ыг ашиглана. Үнийн индексийн тооцооны ажлын чанар нь бизнес регистрийн сан, судалгаанд хамрагдах салбаруудын мэдээллийн чанар, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнийн үнэн зөв, бодит байдлаас шууд хамаарна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-05230.1 kb2022-06-1426Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-04242.3 kb2022-06-1417Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-04229.3 kb2022-05-1648Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-04
Барилгын өртгийн индекс, 2022 I-III264.2 kb2022-05-1249Барилгын өртгийн индекс, 2022 I-III
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-03242.7 kb2022-05-1236Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-03
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 I-III206.9 kb2022-04-1442Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 I-III
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 I-III248.2 kb2022-04-1459Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-03228.4 kb2022-04-1474Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-02247.4 kb2022-04-1441Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-01242.4 kb2022-03-1455Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-02229.5 kb2022-03-1480Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-02
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-01230.6 kb2022-02-14103Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-01
Барилгын өртгийн индекс, 2021 X-XII269.9 kb2022-02-1491Барилгын өртгийн индекс, 2021 X-XII
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-12243 kb2022-02-14106Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-12
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2021 X-XII208.9 kb2022-01-1570Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2021 X-XII
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2021 X-XII240 kb2022-01-1563Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2021 X-XII
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-12234.1 kb2022-01-1591Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-12
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-11242.6 kb2022-01-1261Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-11
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-10242.8 kb2021-12-1457Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-11232.6 kb2021-12-1365Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-11
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-10232.9 kb2021-11-1667Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-10
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-09241.6 kb2021-11-1644Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-09
Барилгын өртгийн индекс, 2021 VII-IX264.6 kb2021-11-1669Барилгын өртгийн индекс, 2021 VII-IX
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX244 kb2021-10-1370Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09238.1 kb2021-10-1388Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX207.7 kb2021-10-1381Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08243.2 kb2021-10-0869Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07243.3 kb2021-09-13104Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08212.7 kb2021-09-1387Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07198.9 kb2021-08-13101Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI223.9 kb2021-08-1295Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06159.9 kb2021-08-1174Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI207 kb2021-08-11131Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI158.2 kb2021-08-08619Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06196.4 kb2021-07-18115Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05173.4 kb2021-07-1795Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05223 kb2021-06-13100Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04213.6 kb2021-06-1381Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04211.5 kb2021-05-13137Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03249 kb2021-05-13113Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03211.9 kb2021-05-13128Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III256.9 kb2021-05-10153Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III
Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III206.5 kb2021-05-10214Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03211.2 kb2021-04-13401Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02198.4 kb2021-04-12177Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01197.7 kb2021-03-13224Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02213.2 kb2021-03-13275Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019810.1 kb2020-07-10344Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга518.7 kb2019-12-13518Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга1.2 mb2019-12-12361Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга