Үйлдвэрлэгчийн үнэ

Үнийн индекс тодорхой цаг хугацаанд үнийн түвшний өөрчлөлтийг илэрхийлдэг гэдэг бол үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ) нь тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг юм. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцсоноор инфляцийг урьдчилан таамаглах, ДНБ-ийг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэх, Засгийн газар болон бизнесийн байгууллагууд бизнесийн дүн шинжилгээ хийхэд болон төрөл бүрийн индексжүүлэлтэд ашиглана. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцоход тухайн бараа, үйлчилгээний жинг тодорхойлсон, тоо хэмжээ, үнэ болон өртгийн мэдээлэл, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (ISIC), бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн ангилал (CPC)-ыг ашиглана. Үнийн индексийн тооцооны ажлын чанар нь бизнес регистрийн сан, судалгаанд хамрагдах салбаруудын мэдээллийн чанар, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнийн үнэн зөв, бодит байдлаас шууд хамаарна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX212.2 kb2021-10-13Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09238.1 kb2021-10-138Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX207.7 kb2021-10-137Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08243.2 kb2021-10-0813Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07243.3 kb2021-09-1328Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08212.7 kb2021-09-1312Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07198.9 kb2021-08-1338Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI223.9 kb2021-08-1250Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06159.9 kb2021-08-1121Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI207 kb2021-08-1175Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI158.2 kb2021-08-0883Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06196.4 kb2021-07-1853Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05173.4 kb2021-07-1735Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05223 kb2021-06-1342Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04213.6 kb2021-06-1337Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04211.5 kb2021-05-1378Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03249 kb2021-05-1335Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03211.9 kb2021-05-1368Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III256.9 kb2021-05-1088Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III
Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III206.5 kb2021-05-1090Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03211.2 kb2021-04-13296Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02198.4 kb2021-04-12108Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01197.7 kb2021-03-13136Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02213.2 kb2021-03-13194Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019810.1 kb2020-07-10255Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга518.7 kb2019-12-13425Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга1.2 mb2019-12-12253Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга