ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/ хөдөөгөөр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-11


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого