ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-18


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан