Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-11


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан