Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-04-19


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан