БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-11-15


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого