ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-08-08


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Худалдаа эрхэлдэг аж ахуй нэгжийн мэдээ