Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2013-07-23


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд