Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-09-14


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО НҮБХХ