Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-30


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд